امیر-حسین ارمی
تولید کننده فرش
تهران / تهران
تهران / تهران
تولید کننده فرش