تاریخ :

درباره من | جوایز |

1

2

تاریخ :

درباره من | مدارک |

تاریخ :

درباره من | زندگی نامه | تست

تست

3

4

تاریخ :

درباره من | زندگی نامه | jsjjjj

jsjjjj

تاریخ : 4/20/2022 12:39:50 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | دانشجو

صادقم! برنامه نویس Backend، به دو زبون زنده دنیا کد می زنم؛ C#, Python.

5

6

تاریخ : 5/5/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | مدیر فروش

vsdvdsvsdv

تاریخ : 6/8/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تاجر فرش

rgregfre

7

8

تاریخ : 7/26/2023 12:00:00 AM

درباره من | زندگی نامه | تست تست

سلام تست تست

تاریخ : 7/30/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی جاری | مدیر فروش

vdsvsdv

9

10

تاریخ : 8/3/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | گالریست(فروشنده)

dsvdsvds

تاریخ : 8/5/2023 12:00:00 AM

درباره من | زندگی نامه | برنامه نویس

موجود عجیبیه

11

12

تاریخ : 8/6/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تاجر فرش

gbfgbngfnb

تاریخ : 8/8/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی جاری | تولید کننده فرش

liouyyjutjuydscdscdscvds

13

14

تاریخ : 8/9/2023 10:25:01 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | دانشجو

TestEdited

تاریخ : 8/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه |

15

16

تاریخ : 8/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه |

تاریخ : 8/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه |

17

18

تاریخ : 8/15/2023 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه |

تاریخ : 8/27/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی گذشته | تولید کننده فرش

dvcsdvdsvsdascsacsac

19

20

تاریخ : 9/7/2023 12:00:00 AM

درباره من | زندگی نامه | بیذلبی

ذبیذبیذ

تاریخ : 9/28/2023 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | پژوهش | dvdsvscsacsac

sdvsdvdsvcsacascsacsacsac

21

22

تاریخ : 10/5/2023 12:00:00 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | طراح داخلی

fgbfgdbfdb

تاریخ : 10/29/2023 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی جاری | vdsvdsv

sdvdsvdsvsd

23

24

تاریخ : 11/7/2023 12:00:00 AM

درباره من | زندگی نامه | سلام تست

ستست ستست ستست

تاریخ : 3/4/2024 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی جاری | fewfewfdsvdsvdsvsd

ewfwefwefwefdvsv dsvbdsvsd

25

26

تاریخ : 3/4/2024 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی گذشته | dvsvdsvsdvsdvs

dfsvdv\sd

تاریخ : 3/6/2024 12:00:00 AM

سوابق تحصیلی و پژوهشی | سوابق تحصیلی گذشته | dvdsvdsregvfergregregregre

vdsvdsvsdswervagfae gergferg

27