نفر پسندیدند

1

درباره سوابق شغلی من

فعال در حوزه فرش دستباف از سال 1390 و در حال حاضر مدیر اجرایی مجموعه ایران گره

از تاریخ 1390/4/1 تا تاریخ 1402/7/1

نویسنده: زهرا شوندی

انصراف از ویرایش
تاریخ شروع
تاریخ پایان

بازنشانی

2

درباره تحصیلات من

دانش آموخته رشته کارشناسی فرش در دانشگاه هنر اصفهان، و کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرش در دانشگاه کاشان و مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران و در حال حاضر محصل در دوره دکترای حرفه ای کسب و کار در دانشگاه تهران

از تاریخ 1402/3/13 تا تاریخ 1402/6/18

نویسنده: زهرا شوندی

انصراف از ویرایش
تاریخ شروع
تاریخ پایان

بازنشانی