تاریخ : 11/27/2019 2:35:24 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تولید کننده فرش

1

2

تاریخ : 11/27/2019 2:35:24 PM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تولید کننده فرش

تاریخ : 6/19/2024 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدای چهل و هشتمین جلسه انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم علی اشعری فرد، رئیس هیئت مدیره شرکت سامان میهن توان آریا و فعال در حوزه صادرات، در راستای تاسیس شرکت تعاو...

3

4

تاریخ : 6/19/2024 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

محمدرضا صدیقیان، نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، داشتن یک تعاونی منسجم با بودجه خوب را مهم دانست و عنوان کرد که تعاونی می تواند در فروش مجازی فرش دستباف و...

تاریخ : 6/19/2024 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

محمدحسام ناصری، تولیدکننده و فعال در حوزه فرش دستباف قم، چنین عنوان کرد که یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، بازریابی و فروش فرش می باشد. وی در خصوص استراتژی، نقشه راه و چ...

5

6

تاریخ : 6/19/2024 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان جلسه، قرار بر این شد تا 20 نفر در شرکت تعاونی عضو شوند و در جلسه آینده ،هر شخص به دوستان و آشنایان خود شرکت تعاونی را معرفی کرده تا افراد دیگر نیز بتوانند در آن شرکت کنند.