بازنشانی

انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم در نمایشگاه تخصصی فرش اصفهان

چهلمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (شرکت در نمایشگاه آذر ماه فرش دستباف قم)

سی و ششمین نشست (هماهنگی تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم)

دیدار رایزن اقتصادی سفارت فرانسه با فعالان حوزه فرش دستباف قم در دفتر مجموعه ایران گره

اولین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (اصالت فرش دستباف)

ششمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف)

دومین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (تایید اصالت کالا و جذب توریست)

سی و دومین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قرارداد همکاری با مجموعه ایران گره)

سومین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف)

نهمین جلسه انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف)

هفتمین جلسه انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف)

هشتمین جلسه انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف)

دهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (ارزش گذاری فرش دستباف)

سی امین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (برنامه ریزی برای جلسات انجمن در سال 1402)

شانزدهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (نقد و بررسی فرش پازیریک ابوالفضل خوش صحبت)

سیزدهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (ارزش گذاری فرش دستباف)

پانزدهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (واکاوی فرش پازیریک ابوالفضل خوش صحبت)

هجدهمین نشست انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم (واکاوی فرش دستباف سعید علیزاده)

هفدهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (واکاوی فرش محمدرضا صدیقیان)

بیستمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (واکاوی فرش رضا ارمی)

بیست و هفتمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (ارزش گذاری فرش دستباف)

بیست و یکمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (توسعه بازار فرش دستباف و صادرات)

بیست و دومین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (راهکارهای توسعه فروش فرش دستباف)

بیست و چهارمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (فرهنگ فروش فرش دستباف)

بیست و پنجمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (فرهنگ فروش فرش دستباف)

بیست و هشتمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (ارزش گذاری فرش دستباف)