تاریخ : 8/18/2019 9:55:09 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | تولید کننده فرش

1

2

تاریخ : 8/18/2019 9:55:20 AM

تجربه کاری | سوابق شغلی | طراح فرش

تاریخ : 5/23/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای هادی پورجهان عنوان کردند رقبای خارجی، فرش ابریشم تولید میکنند و آن را به عنوان فرش دستباف ابریشم ایرانی به فروش می رسانند و بازار خارجی ...

3

4

تاریخ : 5/23/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل خوش صحبت عنوان کردند که فرش دستباف ابریشم قم همچون جواهر است و قیمت مشخصی ندارد. در ادامه آقای هادی پورجهان عنو...

تاریخ : 5/23/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای جواد الیاسی عنوان کردند که مشکل اصلی در حوزه فرش دستباف، نداشتن یک قیمت واحد است که در وهله ی اول این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین اضافه کردند ک...

5

6

تاریخ : 5/23/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان عنوان کردند افرادی که در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند، با اتحاد یکدیگر می توانند بازاریابی داشته و ارتباط با مشتریان را توسعه دهند تا مدی...

تاریخ : 5/23/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر است شد که در جلسه آینده، به موضوع "تایید اصالت کالا و جذب توریست" پرداخته شود.

7

8

تاریخ : 5/30/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

  آقای حسین بیک زاده ابتدای جلسه را اینگونه آغاز کردند که هدف از تشکیل سلسله جلسات و گفتگو انجمن، ایجاد یک هم افزایی در صنف فرش دستباف می باشد تا ...

تاریخ : 5/30/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای حمید بیطرفان عنوان کردند که بهتر است توریست ها از محل بازار دیدن کنند و افراد توضیحات لازم در خصوص فرش دستباف ایرانی را در اختیار آنها قرار دهند تا بازار ف...

9

10

تاریخ : 5/30/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه دکتر محمد مقدم راد عنوان کردند زیر ساخت توریست در قم وجود ندارد و بهتر است در مرحله ی اول بروشوری تهیه شود تا آثار باستانی که در این شهر وجود دارد. <p dir=...

تاریخ : 5/30/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه دکتر محمد نوری عنوان کردند که تایید اصالت کالا وظیفه ی جایی حقوقی مانند اتحادیه می باشد. همچنین اضافه کردند که این فرهنگ باید ایجاد شود که قیمت اجناس یکسان باشد...

11

12

تاریخ : 5/30/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا جلسه آینده به موضوع "ارزش گذاری فرش دستباف" پرداخته شود.

تاریخ : 6/13/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند دو مشکل اساسی در حوزه فرش دستباف وجود دارد که باید به آن پرداخته شود: 1. تایید اصالت کال...

13

14

تاریخ : 6/13/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که با شفافیت قیمت، اطمینان به مصرف کننده برمیگردد. اگر فروشندگان از همکاری با تولیدکنندگان سود نبرند، دیگر فرش دستباف خریداری...

تاریخ : 6/13/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای علی احمدی ذکر کردند به گفته ی تجار فرش در داخل و خارج از کشور، شبکه ی فروش فرش دستباف ایرانی بسیار ضعیف می باشد زیرا عرضه نسبت به تقاضا زیاد است و باید تول...

15

16

تاریخ : 6/13/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در این باره آقای محمدرضا رشتی زاده اضافه کردند با مشخص کردن هدف، می توان به نتایج خوبی دست پیدا کرد که هدف اصلی تولیدکنندگان، فروش و سوددهی بهتر است. فرش دستباف جزء لیست...

تاریخ : 6/13/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند اگر تولیدکنندگان برای برند سازی هزینه کنند، به مشتری هایی که خواهان کالای لوکس هستند دست پیدا می کنند. اگر کالای اصل و کپی مش...

17

18

تاریخ : 6/13/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان قرار بر این شد که آیتم های تاثیرگذار در قیمت و فروش فرش در جلسه آینده توسط دوستان ارائه شود.

تاریخ : 7/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که دکتر محمد مقدمی راد عنوان کردند تولیدکنندگان نمی توانند فرش های دستباف را همچون فرش ماشینی قیمت گذاری کنند. بنابراین بهتر است برای ارزش گذاری...

19

20

تاریخ : 7/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان عنوان کردند که استان قم دارای سبک می باشد و تولیدکنندگان این استان، هر یک به عنوان مکتب محسوب می شوند. در ادامه د...

تاریخ : 7/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای هادی پورجهان عنوان کردند که قالی قم برگرفته از استان های دیگر می باشد اما کپی نشده است زیرا افراد با دیدن قالی که طرح آن کپی شده است، یک آشنایی قبلی از ...

21

22

تاریخ : 7/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا در جلسه آینده، شاخص های ارزش گذاری فرش دستباف توسط دوستان ارائه شود تا جمع بندی کلی صورت گیرد.

تاریخ : 7/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای محمدرضا صدیقیان عنوان کردند تولیدکنندگان باید عواملی که در قیمت گذاری دخیل می باشد را در نظر گیرند و بر اساس آن، قیمت را به مصرف کنندگان اعلام کنند تا آنها...

23

24

تاریخ : 7/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای حسین بیک زاده عنوان کردند که کنترلی در تولید وجود ندارد زیرا تولیدکنندگان پروانه بهره برداری ندارند و این موضوع ارزیابی نمی شود. در ادامه...

تاریخ : 7/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان عنوان کردند در گذشته تولیدکنندگان برای تولید قالی، علاوه بر آماده کردن ابریشم و چله، دستمزد بافنده نیز فراهم می کردند تا برای قالی، مقروض ن...

25

26

تاریخ : 7/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل خوش صحبت عنوان کردند که با انجام دادن این روش و فروش خوب، بعضی افراد به دنبال سیستم این کار نمی روند و نقشه ی آن را کپی برداری می کنند. <p di...

تاریخ : 7/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد موضوع قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، جلسه آینده نیز به همین موضوع پرداخته می شود تا یک جمع بندی کلی صورت گیرد.

27

28

تاریخ : 7/25/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا، جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا صدیقیان ذکر کردند تولیدکنندگان می توانند درصدی از فروش فرش خود را به تورلیدرانی که اطلاعات زیادی از فرش دارند، اختصاص ...

تاریخ : 7/25/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای محمدرضا صدیقیان ذکر کردند در گذشته برای تولید قالی، همزمان با خرید ابریشم، دستمزد بافنده نیز آماده می کردند تا برای قالی تولید شده، مقروض نباشند. بنابرا...

29

30

تاریخ : 7/25/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای جواد الیاسی عنوان کردند که طبق گفته ی دوستان، بیشترین قالی هایی که امروز به فروش می رسد، از بین قالی هایی می باشد که به روز خریداری می شود و قالی هایی که ق...

تاریخ : 7/25/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند بهترین پشم ایران متعلق به سیرجان می باشد. اگرچه ضخامت الیاف و رنگ آن خوب نیست اما به علت چربی استاندارد آن، کیفیت فرش سیرجان بهتر ...

31

32

تاریخ : 7/25/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد موضوع قیمت تمام شده و ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، جلسه آینده نیز به همین موضوع پرداخته می شود تا یک جمع بندی کلی صورت گیرد.

تاریخ : 8/1/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا، جلسه به این صورت آغاز شد که آقای دکتر محمد مقدمی راد پاورپوینی در جهت ارزش گذاری فرش دستباف ارائه دادند و ذکر کردند که فرش، جز اموال دو منقول دسته بندی شده است...

33

34

تاریخ : 8/1/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان عنوان کردند که پاسپورت نیز در جهان جعل می شود و افرادی هستند که به دنبال جعل و خلاف می روند. افراد می توانند قالی که برند آن جعل شده است را...

تاریخ : 8/1/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای دکتر محمد مقدمی راد در مورد خواب سرمایه ذکر کردند که مدت زمان شروع هزینه ها تا زمان دریافت هزینه فرش به طول می انجامد، باعث شده است که مشکل ساز شود و بهتر ...

35

36

تاریخ : 8/1/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد که به دلیل گسترده بودن موضوع ارزش گذاری فرش دستباف، در جلسه آینده نیز، به ادامه این موضوع پرداخته شود.

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای علی احمدی ذکر کردند که در بخش های مختلف تولید قالی، طراح و استادکاران ماهری وجود دارد و افرادی قابلی نیز در دانشگاه ها هستند که در خصوص ...

37

38

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که برندسازی، می تواند اصالت فرش را تعیین نماید. تولیدکنندگان باید برندهای خود را مشخص کرده تا بتوانند سبک را تعریف نمایند. (ب...

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده سوالی را مطرح کردند که یکی از افتخارات تولیدی ها این است که در تمام استان ها، فرش قم بافته میشود. آیا این کار درست است؟ <p dir="RTL"...

39

40

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که تولیدکنندگان باید بدانند که مصرف کننده، زمانی فرش می خرد که اعتماد کامل داشته باشد. بنابراین برای اعتماد مصرف کننده، اصالت...

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه دکتر بیژن اربابی ذکر کردند  که این کپی برداری، به دلیل اسن است که از اسم قم بهره ببرند. در ادامه دکتر محمد مقدمی راد عنو...

41

42

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

 در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که این کار انجام شده است و افراد می توانند در سایت ایران گره، گالری تهیه کنند و فرش های خود را به نمایش بگذارند. همچنین س...

تاریخ : 9/7/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد که به دلیل گسترده بودن موضوع ارزش گذاری فرش دستباف، در جلسه آینده نیز، به ادامه این موضوع پرداخته شود.

43

44

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای علی احمدی ذکر کردند که بنا بر صحبت هایی که در جلسه قبل انجام شد، برای فروش بهتر فرش در بازار امروز، اصالت کالا باید به مصرف کننده داخلی ...

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند که همه ی افراد، فرش قم را جزء مناطق گره نامتقارن می شناسند اما امروزه درصد بالایی از فرش های قم، متقارن بافته می شوند و مواردی که ...

45

46

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای علی اصغر خوش گفتار عنوان کردند که اداره ثبت، برای ثبت علائم جغرافیایی، یک محدودیت دارد که باید علائم جغرافیایی، در یک محدوده ی جغرافیایی خاص باشد. پیشنهادی...

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای علی احمدی عنوان کردند که همه ی تولیدی ها در یک سطح نیستند و نمی توانند با یکدیگر متحد شوند. بنابراین بهتر است که  تولیدکنندگانی که لاکچری کار می کنند ...

47

48

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان سوالی را مطرح کردند که برای اجرایی شدن این مسائل، باید چه کاری انجام شود ؟ در این باره آقای محمدرضا رشتی زاده</st...

تاریخ : 10/11/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، با توجه به اینکه نظرات در مورد ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، قرار بر این شد که در جلسه آینده نیز به ادامه این موضوع پرداخته شود.

49

50

تاریخ : 11/8/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند دوستداران فرش، جامعه شناسان و هنرمندانی که در زمینه فرش فعالیت نداشته اند اما اطلاعاتی در خصوص فرش دارند و ت...

تاریخ : 11/8/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدمهدی ایمانی عنوان کردند که در مکان هایی که خود رنگرزی دارند، در صورتی که یک کلاف پشم کمتر رنگ کنند و مدت زمان رنگرزی یا پشم آن متفاوت باشد، رنگرزی نیز ...

51

52

تاریخ : 11/8/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که تولیدکنندگان باید براین عقیده باشند که افرادی که برای آنها کار می کنند اعم از طراح، بافنده و... ارزش بالایی داشته و باید ب...

تاریخ : 11/8/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمد مهدی ایمانی عنوان کردند که  افراد نسبت به چیزی که میبینند بداهه بافی می کنند. همچنین عواملی چون زندگی، گذشته ی فرد و عوامل محیطی می تواند بر روی ...

53

54

تاریخ : 11/8/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که تولیدکنندگان نسبت به نیاز بازار، تولیدات خود را انجام می دهند و هدف اصلی تولیدکنندگان این است که فرش دستباف، ارزش واقعی خو...

تاریخ : 11/8/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا در جلسه آینده نیز، به ادامه موضوع نقد و بررسی فرش پازیریک آقای ابوالفضل خوش صحبت پرداخته شود.

55

56

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شده که آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند یکی از ضعف های تولیدکنندگان این است که باور ندارند چه گوهری را تولید می کنند و باید آن را به ارزش واقعی خود...

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند که قالی برای نزدیک شدن به واقعیت، نیاز به ریز بافی ندارد اما هر چه طرح مورد نظر، در پیکسل های کم تر نمایش داده شود، هنر برتری است....

57

58

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند سالهاست که این فرش بافته می شود اما متفاوت هستند و تغییراتی بر روی فرش ایجاد می شود؛ بنابراین سوژه ای است که می توان چندین با...

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که در ترمینولوژی جدید باید اضافه شود که تناسب و هارمونی رنگ های قالی چیست و شکل ها چه میزان با یکدیگر فاصله دارند. سوالی مطرح...

59

60

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل خوش صحبت عنوان کردند که نقشه ای که در 2500 سال پیش بافته شده است، یک نقشه کلاسیک می باشد زیرا اسب ها کوتاه هستند، اما اسب ها، پونی نبوده و کاسپین ...

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

در ادامه آقای محمد نوری سوالی را مطرح کردند که شما معتقد هستید ژاپنی یا غربی ها از نظر تکنیک و المان ها بیشتر فرش را میشناسند یا ایرانی ها؟ در این باره...

61

62

تاریخ : 11/15/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم گرفته شد تا در جلسه بعد به  واکاوی فرش محمدرضا صدیقیان پرداخته شود.

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شده که آقای محمدرضا صدیقیان فرشی از تولیدات خود را برای نقد و بررسی ارائه دادند و عنوان کردند که نقشه این فرش برای دو دهه اخیر است که با 23 رنگ طرا...

63

64

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

 در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که با گذرزمان، سلیقه افراد تغییر می کند. فروشندگان و مغازه داران از فرش ایرانی سودی نمی برند و فرش های نپالی و ساده در وی...

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند نقشه ی اسکلت بندی این فرش که کلاسیک ایرانی است چه منظوری دارد؟ در ادامه دکتر محمد مقدمی راد</strong...

65

66

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند که ترنج روی فرش، نماد و برآیندی از یک گنبد ایرانی است و  سر ترنج ها قندیل های آویزان شده است. همچنین ب...

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که تولیدکنندگان، یک جنبه هنری دارند که می توانند روی آن، ارزش افزوده بگیرند. در قم، بهترین قالی های دنیا تولید می شود اما فرو...

67

68

تاریخ : 11/22/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم بر این شد تا در جلسه بعد، به واکاوی فرش سعید علیزاده پرداخته شود.  

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای حسین بیک زاده عنوان کردند سلسله جلساتی جهت واکاوی فرش های مختلف تشکیل شده است تا با گفت و گوی دوستان، ایده و چگونگی خلق فرش دستباف ارائه...

69

70

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده سوالی را مطرح کردند که چه دلیلی دارد که هنرمندان قالی را قرینه و 4 قسمت فرش را به طور یکسان درست می کنند؟ در ادامه <str...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که فرش ها، گفت و گوهایی دارند که تولیدکنندگان می توانند با این جلسات، زبان فرش را به دوستداران فرش آموزش دهند. بنابراین می توان...

71

72

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدمهدی ایمانی ذکر کردند که تولیدات فرش، باید مطابق با سلیقه بازار باشد و نباید تنها سلیقه تولید کننده در آن دخیل باشد. تولیدکنندگان، از هم نشینی رنگ ها و...

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه دکتر حسن عزیزی عنوان کردند که هنرها باید تقسیم و تفکیک شوند. بخشی از هنرها سلیقه افراد نیستند و جنبه تزئین دارند و بخشی از آنها عامیانه است و بر اساس نیاز یا سل...

73

74

تاریخ : 11/28/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، تصمیم بر این شد تا در جلسه ی بعد به واکاوی فرش هادی پورجهان پرداخته شود.

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای رضا ارمی جلسه را با خواندن چندین بیت شعر از فرش آغاز کردند که این اشعار توسط یکی از آشنایان آنها بعد از دیدن عملیات تولید فرش همچون چله دوانی، بافت قالی، م...

75

76

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای رضا ارمی سرگذشت خود اینگونه شرح دادند که در کودکی عملیات قالی بافی، در نوجوانی عملیات چله دوانی و در جوانی عملیات دار کشی را آموختند و به صورت کامل انجام م...

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای هادی پورجهان سوالی را مطرح کردند که علامت و یا مشخصه ویژه ای از قالی محتشم که به طور کل در تمام کارها و یا سبک محتشم به صورت یک عنصر خاص وجود دارد را چه...

77

78

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای رضا ارمی عنوان کردند که طبق سوال های بسیار در رابطه با دو رنگ شدن قالی، می توان گفت که رنگ ابریشم به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آن منطقه ای است که ک...

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان سوالی را مطرح کردند که علت کشیدن پلاستیک بر روی قفسه های ابریشم چیست؟ در این باره آقای رضا ارمی عنوان کردند...

79

80

تاریخ : 12/20/2022 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، آقای رضا ارمی بعد از خواندن شعری جلسه را به پایان رساند. چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. &n...

تاریخ : 1/3/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای حسین بیک زاده عنوان کردند بازار فرش دستباف در حال حاضر شرایط خوبی ندارد و این جلسات برای کمک به توسعه و رشد بازار و صادرات میباشد. بنابر...

81

82

تاریخ : 1/3/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که رقبا نقطه قوت هستند زیرا قسمتی از بازار فرش دنیا، فرش دستباف ایرانی را می شناسد و رقبا نیز فرش خود را به اسم فرش ایرانی می فروشند...

تاریخ : 1/3/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای حسین بیک زاده سوالی را مطرح کردند که می توان گفت اندازه بازار فرش دستباف در دنیا کوچک شده است؟ در این باره آقای محمدرضا اشکیون</s...

83

84

تاریخ : 1/3/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای حسین بیک زاده ذکر کردند که در رابطه با این موضوع، باید یک پروانه بهره برداری وجود داشته باشد تا میزان تولید هر شخص را بر حسب متر مربع مشخص کند و تولید بیشت...

تاریخ : 1/3/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای دکتر حسن عزیزی ذکر کردند که تولید فرش باید محدود شود و برای قوی کردن بعد هنری آن تلاش کرد تا کارهای یونیک و خاص تولید شود به گونه ای که کشورهای دیگر آن را ...

85

86

تاریخ : 1/3/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

درپایان آقای حسین بیک زاده عنوان کردند در این جلسه به دغدغه های بازار و صادرات پرداخته شد و در جلسه آینده، راهکارهای مرتبط با آن بررسی می گردد.  

تاریخ : 1/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا اشکیون عنوان کردند که فرش دستباف، جایگاه خاصی در دنیا دارد و با فروش آنلاین، این جایگاه از بین می رود. امروزه، تمام عموم به شبکه...

87

88

تاریخ : 1/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای محمدرضا اشکیون ذکر کردند که جمع کردن اطلاعات در قم میسر نیست و امکان کپی برداری از طرح و نقشه فرش وجود دارد و باید بر اساس ابعادهای مختلف، سیستمی طراحی ...

تاریخ : 1/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان عنوان کردند که تولیدکنندگان، عرضه کنندگان خوبی نیستند زیرا با در اختیار گذاشتن اطلاعات تخصصی، ارزش این کار را کم کرده اند.   <p d...

89

90

تاریخ : 1/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای ابوالفضل خوش صحبت عنوان کردند که زمانی این اتفاق صورت می گیرد که ارتباط را با جهان بیشتر و بهتر کرده تا تقاضا نیز بیشتر شود زیرا نبود توریست در ایران باعث ...

تاریخ : 1/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای علی اشعری فرد ذکر کردند که نظر بعضی دوستان بر این است که فرش بر اساس سلیقه افراد خارجی تولید شود اما فرش یک هنر و فرهنگ ایرانی است و هنرمند باید بر اساس چی...

91

92

تاریخ : 1/9/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان این جلسه آقای حسین بیک زاده عنوان کردند که برای میسر شدن اتفاقات خوب در این زمینه، باید بحث فرهنگ سازی و آموزش در زمینه فروش و تولید فراهم شود که کمک اتحادیه و دانشگاه ها می توا...

تاریخ : 1/23/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که امروزه، باید بازاری تعریف شود تا مصرف کننده بتواند فرش خود را در آنجا خرید و فروش کند. این بازار زمانی ...

93

94

تاریخ : 1/23/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای علی احمدی ذکر کردند یکی از کارهای مهمی که فرش قم باید انجام دهد ثبت جغرافیایی است که به آن توجه نشده است.  برای هر نشان جغرافیایی در منطقه خاص، یک ...

تاریخ : 1/23/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که مشکل دیگری که باید به آن پرداخته شود "عرضه فرش" است، زیرا ویترینی برای نمایش فرش وجود ندارد و بسته بندی خاصی برای این ک...

95

96

تاریخ : 1/23/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای محمدرضا رشتی زاده ذکر کردند که پروانه بهره برداری باید به پروانه کسب اضافه شود تا کسی که توان تولید بالا را ندارد، پروانه بهره برداری به آن تعلق گیرد. دولت...

تاریخ : 1/23/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا اشکیون ذکر کردند که یکی از اشتباهات افراد این است که فرش را با یک کالای تجاری مقایسه میکنند، در صورتی که فرش یک کالای هنری است و میتواند با یک تابل...

97

98

تاریخ : 1/23/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد فرهنگ فروش فرش دستباف بسیار گسترده بود، جلسه بعد نیز به همین موضوع پرداخته می شود تا یک جمع بندی کلی صورت گیرد.  

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدای جلسه دکتر محمد نوری صحبت های خود را بدین صورت آغاز کردند که تیمچه قم، 170 سال قدمت دارد که متولی بنا سید محمود طباطبایی از تجار قم بوده که پدر سید حسین طباطبای...

99

100

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای محمدرضا رشتی زاده اشاره کردند که چند طبقه بندی در فرش داریم که برای هر کدام از آنها خریدار وجود دارد و هرشخصی، بر اساس توان مالی و سلیقه خود، فرش ها را ...

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که به دلیل عملکرد اشتباه گذشته، بخشی از خریداران کالای خود را از دست داده ایم برای مثال در قبال فرش دستباف فروخته شده، هیچ خدمات پس ...

101

102

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای جواد کاظمی ذکر کردند که بزرگترین ویژگی شهر قم, عدم خساست استادکاران در هزینه کردن برای اثر هنری است و یکی از دلایل جذابیت فرش قم می تواند همین موضوع باشد ک...

تاریخ : 1/30/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در این جلسه آقای علی اشعری فرد اشاره کردند که جلسات باید هدفمندتر پیش برود که راهکار آن، مشخص کردن سرفصل های هر جلسه برای عدم پراکندگی در صحبت افراد است که میتواند وضعیت مارا بهبود بخشد....

103

104

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای حسین بیک زاده بیان نمودند که طبق صحبت های جلسه ی قبل که به مسائل و مشکلات موجود در فرش پرداخته شد، یکی از مهم ترین مشکلات موجود، نحوه ار...

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای هادی پورجهان ادامه دادند که قسمتی از نابسامانی فرش قم، به عده ای برمیگردد که در حجره های خود نشسته اند و ارتباطی با دیلر های تهران ندارند. بنابراین با ا...

105

106

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

موضوع دیگری که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند موضوع معرفی هنرمندان فرش ایران است. ایشان بیان کردند که ما یک سبدی داریم که سبد برند جغرافیایی قم است و همه ی ما در آن ...

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

آقای محمدرضا صدیقیان در راستای ارزش گذاری فرش به موضوع دستمزد پایین بافندگان اشاره کردند. ایشان عنوان کردند که ما نمیتوانیم بگوییم کالای ما قیمت بالایی دارد ولی برای تول...

107

108

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

آقای علی احمدی نیز درباره وضعیت بازار  در دنیا چنین بیان کردند که وضعیت اقتصادی دنیا تغییر کرده است و اگر ما قادر به تحلیل درست وضعیت اقتصادی کنونی نباشیم و فقط زاویه دید خود را داش...

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

در ادامه آقای حسین بیک زاده اضافه نمودند که پس بهتر است ابتدا به این نتیجه برسیم که ارزش فرش فاش گردد یا خیر و این را چگونه اجرایی کنیم؟ پیرو صحبت های آقای احمدی، ما نمی...

109

110

تاریخ : 2/13/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان قرار بر این شد که در جلسه آینده موضوع مزایا و معایب ارزش گذاری فرش دستباف بررسی گردد.

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان نمودند که تولیدکنندگان باید قیمت خرید مصرف کننده را تعیین نمایند در صورتی که امروزه، تولیدکنندگان قیمت تجاری فرش...

111

112

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در این باره آقای علی احمدی اشاره نمودند که در برگزاری نمایشگاه ها به صورت فیزیکی، رقابت هایی بین تولیدکنندگان و تجار وجود دارد و تمایل تجار همیشه بر این است که تولیدکنند...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در این باره آقای محمدرضا صدیقیان اشاره کردند که یک بیزینس پلن برای نمایشگاه طراحی شده که دو راهکار پیشنهادی دارد که یکی از آنها، مدیریت واحد است که بر طبق آن فروش انجام ...

113

114

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه دکتر محمد مقدمی راد ذکر نمودند که قیمت گذاری فرش های تجاری شاید امکان پذیر باشد اما فرش های هنری را نمیتوان قیمت گذاری کرد زیرا تابلوهای هنری نیز در هیچ جای دنی...

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای دکتر حسن عزیزی ذکر نمودند که هر کاری برای رسیدن به موفقیت نیاز به یک برنامه ریزی دارد. فرهنگ سازی نیاز به افرادی دارد که نیازها را پیدا کرده، شرح وظایف کرد...

115

116

تاریخ : 2/20/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان با توجه به اینکه نظرات در مورد ارزش گذاری فرش دستباف بسیار گسترده بود، و چندین جلسه قبل نیز به این موضوع پرداخته شده بود تصمیم بر این شد تا جلسه پای...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

جلسه به این صورت آغاز شد که که آقای محمدرضا رشتی زاده عنوان کردند که اهداف تاسیس انجمن و این جلسات، بهتر شدن شرایط اقتصادی افرادی است که در تولید قالی نقش داشته اند تا ب...

117

118

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

در ادامه آقای جواد کاظمی عنوان کردند که طی تحقیق و تفحص که برای سلیقه مصرف کننده انجام شده است، بهترین گزینه ارتباط با تاجران می باشد زیرا مصرف کننده مستقیم نمی تواند اع...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان ذکر کردند که بسیاری از تولیدکنندگان توجه ندارند که هر سال ثروت مصرف کنندگان را بی ارزش می کنند. در ادامه آقای جواد ک...

119

120

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

در ادامه آقای هادی پورجهان عنوان کردند در کنار تمام مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد، عصر بازگشت نیز باید تجربه شود. در بازار امروز، رقبایی وجود دارند که قالی ارزان و...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

در ادامه آقای محمدرضا صدیقیان ذکر کردند که تولیدکنندگان می توانند پروژه ای تعریف کنند تا بتوانند درصدی از درآمد آن را به انجمن اختصاص دهند. برای عنوان مثال نمایشگاه های ...

121

122

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

در ادامه آقای سهیل بیگدلی عنوان کردند که یکی از راه های مقابله با ارزان فروشی، تشکیل صندوق قرض الحسنه توسط اتحادیه می باشد که وجه مشخص شده ای در آن قرار گیرد و زمانی که ...

تاریخ : 4/17/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، قرار بر این شد تا در جلسه آینده، به یکی از موارد پیشنهادی که توسط دوستان ارائه شده است، پرداخته شود.

123

124

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای محمدرضا رشتی زاده رییس انجمن صنفی کارفرمایان فرش قم، در خصوص سایت جمعی برای اعضای انجمن سخن گفت و پیشنهاد کرد به جهت بارگذاری اطلاعات و ثبت آن در سایت و هم...

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

خانم زهرا شوندی مدیر اجرایی مجموعه ایران گره، در راستای همکاری انجمن با شرکت ایران گره چنین گفت که اعضای انجمن هم اکنون می توانند با داشتن یک سایت اختصاصی تحت پلت فرم ای...

125

126

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش سوم نشست

خانم زهرا شوندی در پاسخ به این سوال چنین گفت که نگه داری از اطلاعات شامل دو بخش است یکی نحوه ذخیره و نگه داری اطلاعات و دیگری انتشار اطلاعات. به جهت نگه داری و ذخیره ساز...

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش چهارم نشست

آقای محمدرضا صدیقیان تولید کننده فرش دستباف نیز موافقت خود را در راستای همکاری با مجموعه ایران گره عنوان نمود و اضافه کرد که با گسترش انجمن می توان بسیاری از مشکلات را ح...

127

128

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پنجم نشست

آقای احمد زاهدی فروشنده و عضو هیئت مدیره صادرکنندگان فرش دستباف داشتن شرکت مشاور را یکی از راهکارهای عملیاتی دانست و اضافه کرد که این موضوع برای اجرایی شدن به پرسنل هایی...

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش ششم نشست

آقای حسن عزیزی عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه حضرت معصومه (س) عنوان کرد که اتحاد در میان افرادی که در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند وجود ندارد و بهتر است با یک هم افزایی ...

129

130

تاریخ : 5/22/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

در پایان، به دلیل گستردگی مباحث و نظرات اعلام شده، قرار بر این شد تا جلسه آینده نیز به ادامه این موضوع پرداخته شود.

تاریخ : 9/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | تشکیل نمایشگاه به منظور معرفی هنرمندان ایرانی و فرانسوی

در این نشست، ابتدا محمدرضا رشتی زاده در مورد تاریخ هنر فرش ابریشم قم و هنرمندان آن و همچنین فعالیت های مجموعه ایران گره در زمینه تایید اصالت و هویت فرش دستباف ایرانی و معرفی آن به دوستدا...

131

132

تاریخ : 10/10/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای حسین بیک زاده، دبیر انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم، در خصوص کارگروه های تخصصی انجمن عنوان کرد که بهتر است با یک هم اندیشی، عناوین کارگروه ها مورد بررسی قرا...

تاریخ : 11/5/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش اول نشست

در ابتدا آقای محمدرضا رشتی زاده، رییس انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم، در خصوص غرفه مشترک و درج لوگو انجمن در غرفه های تابع سخن گفت. <str...

133

134

تاریخ : 11/5/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش دوم نشست

آقای جواد الیاسی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم پیشنهاد فاش شدن قیمت برای اعضای انجمن و غرفه های تابع را داد و افزود قیمت شفاف برای مصرف کنندگان، با 10درصد تخ...

تاریخ : 11/5/2023 12:00:00 AM

رویداد | جلسات و نشست ها | بخش پایانی نشست

مصوبات جلسه چهلم انجمن صنفی کارفرمایان فرش فعلا به جای خرید خط موبایل به نام انجمن، با توجه به مشکل شناسه ملی ، خط شخصی استفاده شود. حضور در ...

135

136

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | انجمن صنفی کارفرمایان در نمایشگاه تخصصی فرش اصفهان

همانطور که برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و جشنواره ها، رویداد های کلیدی و سرنوشت سازِ هر حوزه می باشند، در حوزه فرش دستباف ایرانی نیز، سالانه نمایشگاه های مختلفی در مناطق مهم فرشبافی از قبیل تهران...

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | نگاهی به رویداد بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان و غرفه انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم

در مورد دیگر بخش های نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، این نکته حائز اهمیت است که چندین برند شامل برند فرش ذوالنواری، فرش خانواده حقیقی، فرش دردشتی، فرش عصاچی و چندین برند دیگر، با غرفه سازی صحیح و اصول...

137

138

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | دومین جشنواره ملی قالی فاخر اصفهان

در راستای این نمایشگاه، دومین جشنواره فرش فاخر در زمینه شناسایی و معرفی آثار برگزیده و فاخر فرش دستباف ایرانی برگزار گردید که در آن 44 فرش دستباف برگزیده در معرض دید عموم قرار گرفت که متاسفانه هیچ...

تاریخ : 1/24/2024 12:00:00 AM

رویداد | نمایشگاه | گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف اصفهان

گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی فرش دستباف اصفهان و غرفه انجمن کارفرمایان فرش قم 

139