بازنشانی

چهل و هشتمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم

جلسه انجمن صنفی کارفرمایان فرش با اتاق بازرگانی

چهل و ششمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم

انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم در نمایشگاه تخصصی فرش اصفهان

چهلمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (شرکت در نمایشگاه آذر ماه فرش دستباف قم)

سی و ششمین نشست (هماهنگی تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم)

دیدار رایزن اقتصادی سفارت فرانسه با فعالان حوزه فرش دستباف قم در دفتر مجموعه ایران گره

سی و دومین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (قرارداد همکاری با مجموعه ایران گره)

سی و یکمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (اعلام برنامه های سال 1402 و همکاری انجمن و مجموعه ایران گره)

بیست و نهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (جمع بندی جلسات 1401 و برنامه های سال آینده)

سی امین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (برنامه ریزی برای جلسات انجمن در سال 1402)

سیزدهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (ارزش گذاری فرش دستباف)

هجدهمین نشست انجمن کارفرمایان فرش دستباف قم (واکاوی فرش دستباف سعید علیزاده)

هفدهمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (واکاوی فرش محمدرضا صدیقیان)

بیست و پنجمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (فرهنگ فروش فرش دستباف)

بیست و هشتمین نشست انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم (ارزش گذاری فرش دستباف)